Friday, February 13, 2015

Obama Attacks Christianity at National Prayer Breakfast